Untitled
Doslo k chybe v kodovani.

Korespondence s ministrem zemědělství

od ministra zemědělství Luxe z 2.2.1993

Jako obvykle, kurzívou jsou moje připomínky a vysvětlivky

MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY A MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Ing. Josef L u x

V Praze dne 2.2. 1993
Čj.: 324/93-111

Vážený pane inženýre,
s pochopením jsem přijal kopii Vašeho dopisu. Podobně jako Vy jsem zaznamenal neserióznost televizního pořadu o NP Šumava, ve kterém bylo možné postřehnout zjevnou snahu některých vystupujících vyhnout se spoluodpovědnosti za dosavadní vývoj v CHKO a NP Sumava.
Dovolte proto, abych Vás informoval o některých aspektech hospodaření v NP Šumava, které nebyly v pořadu ČT uvedeny. Současný NP Šumava byl vyhlášen na území několikanásobně větším, než navrhovalo ministerstvo zemědělství. Je také asi pětkrát větší než přilehlý národní park Bavorský les.
Tím se dostala do NP značná výměra lesů hospodářských, založených v 19. století. Tyto lidskou činností vzniklé lesy nezbytně potřebují péči a ochranu a tedy i odpovídající těžbu a novou výsadbu. Veškerá činnost v této oblasti byla i v minulosti prováděna podle lesních hospodářských plánů, které od samého počátku CHKO Šumava byly schvalovány za účasti Správy CHKO. To je skutečnost, na kterou by její představitelé při podobných vystoupeních neměli zapomínat. (Toto je Zeugma - viz podstránka NEZBYTNOSTI, má snad "skutečnost" nějaké "představitele"?) Navíc od doby platnosti zákona č. 114/92 Sb. je schvalování lesních hospodářských plánů a jejich kontrola plně v kompetenci Správy NP Šumava. Tím Správa může rozhodujícím způsobem usměrňovat lesnickou činnost na území parku.

Osobně se domnívám, že převedením působnosti okresních úřadů ve věcech státní správy lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany přírody a krajiny na Správu NP dostala tato všechny kompetence a nástroje k tomu, aby zamezila jakému~oliv porušování příslušných zákonů. Je tedy pouze záležitostí Správy a nikoliv televizních diváků, zda-li se s touto zodpovědností vyrovná. Tolik tedy k vystoupení pracovníků Správy NP.

Pokud se týká MŽP ČR, zřídilo v r. 1992 účelovou organizaci Lesy České republiky, která je, mimo jiné, pověřena odpovídajícím a šetrným způsobem hospodařit v lesích národních parků. Proto nebyly lesní závody na území NP Šumava zařazeny do procesu transformace. Skutečností však zůstává, že dosavadní zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny předpokládá převedení práva hospodaření přímo na Správu NP. Je proto naším záměrem usilovat o aktualizaci tohoto zákona.

- Bez komentáře ponechávám způsob uvedení pořadu v televizním vysílání. Pro Vaši informaci uvádím, že naše snahy o možnost vystoupit k danému pořadu byly odmítnuty. Závěrem mi dovolte, abych Vám osobně poděkoval za Váš zájem a osobní stanovisko. Věřím, že právě veřejná kontrola ze strany občanů umožní reálnou nápravu nedostatků nejen v národních parcích, ale i v celé v, společnosti.

S pozdravem
Ing. Josef L u x