Untitled
Doslo k chybe v kodovani.

Dekrety prezidenta republiky v roce 1945

Seznam Benešových dekretů vydaných v r. 1945:

Seznam Benešových dekretů vydaných v r. 1945:

Související zákony

57/1946 Sb.
Ústavní zákon, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety prezidenta republiky
55/1995 Sb.
Nález ústavního soudu České republiky

Dekrety prezidenta republiky v roce 1945

1/1945 Sb. částka: 1
Ústavní dekret prezidenta o nové organizaci vlády a ministerstev v době přechodné
3/1945 Sb. částka: 2
Dekret prezidenta, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona
5/1945 Sb. částka: 4
Dekret prezidenta o neplatnosti některých majetkově - právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů
8/1945 Sb. částka: 5
Dekret prezidenta o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků
12/1945 Sb. částka: 7
Dekret prezidenta o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa
16/1945 Sb. částka: 9
Dekret prezidenta o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
17/1945 Sb. částka: 9
Dekret prezidenta o Národním soudu
19/1945 Sb. částka: 10
Dekret prezidenta o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé
20/1945 Sb. částka: 10
Ústavní dekret prezidenta o prozatímním výkonu moci zákonodárné
21/1945 Sb. částka: 10
Ústavní dekret prezidenta o výkonu moci zákonodárné v přechodném období
22/1945 Sb. částka: 10
Ústavní dekret prezidenta o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé
25/1945 Sb. částka: 12
Dekret prezidenta o sjednocení celního práva na území republiky Československé
26/1945 Sb. částka: 12
Dekret prezidenta o zrušení zákona ze dne 9. července 1945
27/1945 Sb. částka: 13
Dekret prezidenta o jednotném řízení vnitřního osídlení
28/1945 Sb. částka: 14
Dekret prezidenta o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci.
33/1945 Sb. částka: 17
Ústavní dekret prezidenta o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské
35/1945 Sb. částka: 18
Dekret prezidenta o přechodném omezení výplat vkladů u peněžních ústavů (peněžních podniků) v pohraničním území
36/1945 Sb. částka: 18
Dekret prezidenta o plnění závazků znějících na říšské marky
38/1945 Sb. částka: 19
Dekret prezidenta o přísném trestání drancování
39/1945 Sb. částka: 19
Dekret prezidenta o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským
47/1945 Sb. částka: 23
Ústavní dekret prezidenta o Prozatímním Národním shromáždění
50/1945 Sb. částka: 24
Dekret prezidenta o opatřeních v oblasti filmu
52/1945 Sb. částka: 25
Dekret prezidenta o zatímním vedení státního hospodářství
53/1945 Sb. částka: 25
Dekret prezidenta o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům 54/1945 Sb. částka: 26
Dekret prezidenta o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry
56/1945 Sb. částka: 27
Dekret prezidenta o úpravě platu prezidenta Československé republiky
57/1945 Sb. částka: 27
Dekret prezidenta o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády
58/1945 Sb. částka: 27
Dekret prezidenta o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům
59/1945 Sb. částka: 27
Dekret prezidenta, jímž se zrušují jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody
60/1945 Sb. částka: 28
Ústavní dekret prezidenta o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945
62/1945 Sb. částka: 29
Dekret prezidenta o úlevách v trestním řízení soudním
63/1945 Sb. částka: 29
Dekret prezidenta o Hospodářské radě
66/1945 Sb. částka: 30
Dekret prezidenta o Úředním listě republiky Československé
67/1945 Sb. částka: 31
Dekret prezidenta, jímž se obnovuje činnost disciplinárních a kvalifikačních komisí pro veřejné zaměstnance a zrušují se předpisy o omezení opravných prostředků
68/1945 Sb. částka: 31
Dekret prezidenta o reaktivaci veřejných zaměstnanců
69/1945 Sb. částka: 31
Dekret prezidenta o přeložení vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy
71/1945 Sb. částka: 32
Dekret prezidenta o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství
73/1945 Sb. částka: 34
Dekret prezidenta, kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty
74/1945 Sb. částka: 34
Dekret prezidenta o reaktivaci a o opětném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě
76/1945 Sb. částka: 35
Dekret prezidenta o požadování dopravních prostředků po dobu mimořádných hospodářských poměrů
77/1945 Sb. částka: 35
Dekret prezidenta o některých opatření k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě
78/1945 Sb. částka: 35
Dekret prezidenta o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků
79/1945 Sb. částka: 36
Dekret prezidenta o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské
80/1945 Sb. částka: 37
Dekret prezidenta o opětném zavedení středoevropského času
81/1945 Sb. částka: 38
Dekret prezidenta o některých opatřeních v oboru spolkovém
82/1945 Sb. částka: 38
Dekret prezidenta o zálohách na náhradu za některé válečné škody majetkové
83/1945 Sb. částka: 38
Dekret prezidenta o úpravě branné povinnosti osob povolaných,jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby
84/1945 Sb. částka: 38
Dekret prezidenta o přechodné úpravě délky presenční služby
85/1945 Sb. částka: 39
Dekret prezidenta, kterým se ruší školné na státních středních školách
86/1945 Sb. částka: 39
Dekret prezidenta o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže
88/1945 Sb. částka: 40
Dekret prezidenta o všeobecné pracovní povinnosti
89/1945 Sb. částka: 40
Dekret prezidenta o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony
90/1945 Sb. částka: 41
Dekret prezidenta o úpravě některých organisačních a služebních otázek v oboru soudnictví
91/1945 Sb. částka: 42
Dekret prezidenta o obnovení československé měny
93/1945 Sb. částka: 44
Dekret prezidenta o prozatímních opatřeních v oboru veřejno-právního sociálního pojištění
94/1945 Sb. částka: 44
Dekret prezidenta o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže
95/1945 Sb. částka: 45
Dekret prezidenta o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů
96/1945 Sb. částka: 45
Dekret prezidenta o zřízení pobočky lékařské fakulty University Karlovy v Hradci Králové
97/1945 Sb. částka: 46
Dekret prezidenta, kterým se mění a doplňují ustanovení o zvláštní dani výdělkové
98/1945 Sb. částka: 46
Dekret prezidenta o přechodných opatřeních v oboru daně z obratu
99/1945 Sb. částka: 46
Dekret prezidenta o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodových
100/1945 Sb. částka: 47
Dekret prezidenta o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
101/1945 Sb. částka: 47
Dekret prezidenta o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
102/1945 Sb. částka: 47
Dekret prezidenta o znárodnění akciových bank
103/1945 Sb. částka: 47
Dekret prezidenta o znárodnění soukromých pojišťoven
104/1945 Sb. částka: 47
Dekret prezidenta o závodních a podnikových radách
105/1945 Sb. částka: 48
Dekret prezidenta o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
106/1945 Sb. částka: 48
Dekret prezidenta o platech členů Prozatímního Národního shromáždění
107/1945 Sb. částka: 48
Dekret prezidenta o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu v zemích České a Moravskoslezské
108/1945 Sb. částka: 48
Dekret prezidenta o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
109/1945 Sb. částka: 49
Dekret prezidenta o řízení výroby
110/1945 Sb. částka: 49
Dekret prezidenta o organisaci lidové a umělecké výroby
112/1945 Sb. částka: 50
Dekret prezidenta o správě soudních věznic a trestních ústavů
113/1945 Sb. částka: 50
Dekret prezidenta o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu
114/1945 Sb. částka: 50
Dekret prezidenta o zřízení nových ředitelství pošt a o úpravě obvodů ředitelství pošt v zemích České a Moravskoslezské
115/1945 Sb. částka: 50
Dekret prezidenta o hospodaření uhlím a palivovým dřívím
116/1945 Sb. částka: 50
Dekret prezidenta o změně zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. a vlád. nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, a o platovém přídavku k nejnižšímu ročnímu příjmu duchovenstva
117/1945 Sb. částka: 51
Dekret prezidenta, kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého
118/1945 Sb. částka: 51
Dekret prezidenta o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství
119/1945 Sb. částka: 51
Dekret prezidenta o přechodné úpravě vojenského trestního řádu
120/1945 Sb. částka: 51
Dekret prezidenta o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení
121/1945 Sb. částka: 52
Dekret prezidenta o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory
122/1945 Sb. částka: 53
Dekret prezidenta o zrušení německé university v Praze
123/1945 Sb. částka: 53
Dekret prezidenta o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně
124/1945 Sb. částka: 53
Dekret prezidenta o některých opatřeních ve věcech knihovních
125/1945 Sb. částka: 53
Dekret prezidenta o zřízení Svazu brannosti
126/1945 Sb. částka: 53
Dekret prezidenta o zvláštních nucených pracovních oddílech
127/1945 Sb. částka: 53
Dekret prezidenta o zřízení vysoké školy "Akademie musických umění v Praze"
128/1945 Sb. částka: 54
Dekret prezidenta o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské
129/1945 Sb. částka: 55
Dekret prezidenta o státním orchestru Česká filharmonie
130/1945 Sb. částka: 55
Dekret prezidenta o státní péči osvětové
131/1945 Sb. částka: 55
Dekret prezidenta o vybudování Akademického domu - Památníku 17. listopadu
132/1945 Sb. částka: 55
Dekret prezidenta o vzdělání učitelstva
133/1945 Sb. částka: 56
Dekret prezidenta, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského
135/1945 Sb. částka: 56
Dekret prezidenta o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni
137/1945 Sb. částka: 57
Ústavní dekret prezidenta o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční
138/1945 Sb. částka: 57
Dekret prezidenta o trestání některých provinění proti národní cti
139/1945 Sb. částka: 57
Dekret prezidenta o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé
140/1945 Sb. částka: 57
Dekret prezidenta o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze
143/1945 Sb. částka: 58
Dekret prezidenta o omezení žalobního práva v trestním řízení